• Inleiding zagen
 • De figuurzaagmachine, veiligheid
 • De figuurzaagmachine, uit de hand zagen: 'opzij trekken'
 • De figuurzaagmachine, soorten zaagjes, zaagje wisselen
 • De figuurzaagmachine, een grote opening zagen
 • De figuurzaagmachine, een kleine opening zagen
 • De figuurzaagmachine, ribben zagen (het zagen)
 • De figuurzaagmachine, ribben zagen (het instellen)
 • De lintzaagmachine, veiligheid
 • De lintzaagmachine, wat zaag je er op en hoe?
 • De lintzaagmachine, geleiders instellen
 • De figuurzaagbeugel